پیچ رول پلاک سنگ های نما

جلو گیری از ریزش سنگ های نما یا ایمن سازسی نم با پیچ کردن سنگ ها به نما

ارسال دیدگاه برای این مطلب